Horsens Golfklub - Senior Section
Golflogony1

Til Horsens Golfklub

Hjælp

golf_player

Vejret - MSN

Vejret - DMI

Vejret - TV2

Norske

Se banen

keyvisual_1
keyvisual_3
keyvisual_2

Generalforsamling i Senior Section onsdag den 28. oktober 2015 i Café Golfert

Referat

Velkomst ved Jens Sørensen.

Ad A. Valg af dirigent:

Svend Paulsen valgt til dirigent.

Som kan konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Dagsorden godkendt.

Ad B. Formandens beretning:

Formandens beretning (bilag 2).

Ingen kommentar eller spørgsmål til beretningen.

Ad C. Forelæggelse og godkendelse af regnskab:

Kasserer Karen Bechmann fremlægger revideret regnskab. (bilag 3).

Spørgsmål vedr. rejse konto.  Indgår beløbet på kontoen i klubbens indestående.

Det gør det ikke. Grunden til, at der er penge på rejsekontoen er, at betalt depositum ikke tilbagebetales.

Regnskab godkendt.

Ad D. Fastsættelse af kontingent for 2016 jfr. vedtægternes § 3.

Bestyrelsens forslag - kontingent uændret.

Godkendt.

Ad E. Valg af bestyrelse:

Ib Jul Hansen, Karen Bechmann og Mona Jensen ønsker ikke at fortsætte.

Bestyrelsen foreslår:

Oda Petersen.
Lise Juul Nielsen
Svend Mikkelsen

Medlemmerne kan tilslutte sig forslaget.

Ovenstående er valgt.

Ad. F. Valg af suppleant.

På valg Jørgen Christensen. Ønsker ikke at fortsætte.

Bestyrelsen foreslår. Ole Sørensen.

Medlemmerne kan tilslutte sig forslaget.

Ovenstående er valgt.

Ad G. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Genvalg revisor: Svend Paulsen

Genvalg revisorsuppleant: Poul Iwers Jensen

Ad H. Forslag fra medlemmerne:

Der er ikke indkommet forslag.

Ad I. Eventuelt:

Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde.

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleant for et godt samarbejde, og det store arbejde de har lagt i klubben. Det honoreres med en gave.

Der vil også i vinter være mulighed for at spille Vintergolf på Par3banen.

Jens Sørensen takkede dirigent for god styring af generalforsamlingen.

Referat udlagt på hjemmesiden, og ved ophæng i klubhuset.

Brædstrup, den 29.10.2015.
Ref. Mona Jensen

[G-forsaml.] [Ref 2021] [Ref 2020] [Ref 2019] [Referat 2018] [Referat 2017] [Referat 2016] [Ref 2015] [Beretning] [Ref 2014] [Ref 2013] [Ref 2012]