Horsens Golfklub - Senior Section
Golflogony1

Til Horsens Golfklub

Hjælp

golf_player

Vejret - MSN

Vejret - DMI

Vejret - TV2

Norske

Se banen

keyvisual_1
keyvisual_3
keyvisual_2

Generalforsamling i Senior Section onsdag den 22. oktober 2014 i Café Golfert

Referat

Velkomst ved Jens Sørensen.

Ad A. Valg af dirigent:

Svend Paulsen valgt til dirigent.
Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Dagsorden godkendt.

Ad B. Formandens beretning:
Formanden aflagde beretning (bilag 2).
Tove Høstrup blev årets vinder af rejse til Spanien.
Repræsentant fra Golfkysten overrakte præmie.
Ingen kommentar eller spørgsmål til beretningen.

Ad C. Forelæggelse og godkendelse af regnskab:
Kasserer Karen Bechmann fremlagde revideret regnskab. (bilag 3).
Når der indbetales kontingent husk medlemsnummer først.
Regnskab godkendt.

Ad D. Fastsættelse af kontingent for 2015 jfr. vedtægternes § 3.
Bestyrelsen foreslår kontingent uændret.
Godkendt.

Ad E. Vedtægtsændring punkt 2:
For at blive medlem af Senior Section skal man – eller den ældste i et parforhold – være fyldt 60 år samt have et handicap på max. 41 og være medlem af Horsens Golfklub

Ændres til: For at blive medlem af Senior Section skal man – eller den ældste i et parforhold – være fyldt 60 år samt have et handicap på max. 45 og være medlem af Horsens Golfklub 

Godkendt.

Ad F. Valg af bestyrelse:
Genvalg: Jens Sørensen
Nyvalg: Knud Erik Rasmussen
Nyvalg: Henry Frisk

Ad F. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Genvalg revisor: Svend Paulsen
Genvalg revisorsuppleant: Poul Iwers Jensen

Ad H. Forslag fra medlemmerne:
Der er ikke indkommet forslag.

Ad I. Eventuelt:
Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde.
Formanden takkede Karl Johan Jacobsen og Jens Skovgård for et godt samarbejde, og det store arbejde de har lagt i klubben. Det honoreres med vin.

Formanden takkede Jens Friis med 2 flasker vin for godt spillemands indsats.

Der vil også i vinter være mulighed for at spille Vintergolf på Par3banen.

Forslag fra medlem: At der blev booket tid på Par3banen onsdag formiddag til Senior Section spiller.
Formanden lovede at bede kontoret om at oprette tider.

Der vil blive lavet et jubilæumsskrift med hjælp af Poul Høj. Hvis nogen har billeder eller andet der kan være relevant vil klubben gerne have det.

Jens Sørensen takkede dirigent for god styring af generalforsamlingen.

Referat udlagt på hjemmesiden, og ved ophæng i klubhuset.

Brædstrup, den 23.10.2014.
Ref. Mona Jensen

[G-forsaml.] [Ref 2021] [Ref 2020] [Ref 2019] [Referat 2018] [Referat 2017] [Referat 2016] [Ref 2015] [Ref 2014] [Beretning] [Ref 2013] [Ref 2012]