Horsens Golfklub - Senior Section
Golflogony1

Til Horsens Golfklub

Hjælp

golf_player

Vejret - MSN

Vejret - DMI

Vejret - TV2

Norske

Se banen

keyvisual_1
keyvisual_3
keyvisual_2

Generalforsamling i Senior Section onsdag den 23. oktober 2013 i Café Golfert

Referat

Velkomst ved Jens Sørensen.

Ad A. Valg af dirigent:
Svend Paulsen valgt til dirigent.
Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Dagsorden godkendt.

Ad B. Formandens beretning:
Formanden aflagde beretning (bilag 2).
Ingen kommentar eller spørgsmål til beretningen.

Ad C. Forelæggelse og godkendelse af regnskab:
Kasserer Karen Bechmann fremlagde revideret regnskab. (bilag 3).Foreningen har skiftet bank.
Regnskab godkendt.

Ad D. Fastsættelse af kontingent for 2014 jfr. vedtægternes § 3.
Bestyrelsen foreslår en kontingent stigning på 50 kr. til 350,00 kr.
Grundet almindelig prisudvikling.
Forhøjelse af kontingent godkendt.

Ad E. Valg af bestyrelse:
Genvalg: Ib Juul Hansen, Karen Bechmann og Mona Jensen.


Ad F. Valg af suppleant:
Genvalg: Jørgen Christensen.

Ad G. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Genvalg revisor: Svend Paulsen

Genvalg revisorsuppleant: Poul Iwers Jensen

Ad H. Forslag fra medlemmerne:
Der er ikke indkommet forslag.

Ad H. Eventuelt:
Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde.
Formanden takkede Jens Friis med 2 flasker vin for godt spillemands indsats.

Forslag fra medlem: Ønske om, at der nogle spilledage spilles andre spilleforme. F.eks. Foursome eller Greensome.

 Der var opbakning til det, og bestyrelsen vil i løbet af sæsonen vælge anden spilleform end Stableford.

Ernst Sejerø oplyste, at turneringslederne afleverer oplysningerne fra spilledagene til ham, som han ligger ind på hjemmesiden.

Jens Sørensen oplyste, at han i november deltager i koordinationsmøde i Horsens golfklub. Han vil der gøre opmærksom, at når der er ændring af banen. F.eks. at der skal spilles til vinter-green opsættes et skilt ved teested.

Jens Sørensen takkede dirigent for god styring af generalforsamlingen.

Referat udlagt på hjemmesiden, og ved ophæng i klubhuset.

Brædstrup, den 23.10.2013.
Ref. Mona Jensen

NavUp
[G-forsaml.] [Ref 2021] [Ref 2020] [Ref 2019] [Referat 2018] [Referat 2017] [Referat 2016] [Ref 2015] [Ref 2014] [Ref 2013] [Beretning] [Ref 2012]