Horsens Golfklub - Senior Section
Golflogony1

Til Horsens Golfklub

Hjælp

golf_player

Vejret - MSN

Vejret - DMI

Vejret - TV2

Norske

Se banen

keyvisual_1
keyvisual_3
keyvisual_2

Referat 2012

Generalforsamling i Senior Section onsdag den 24. oktober 2012 i Café Golfert

Referat

Velkomst ved Ernst Sejerø Nielsen.

Ad A. Valg af dirigent:
Svend Paulsen valgt til dirigent. Han oplyste, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Dagsorden godkendt.

Ad B. Formandens beretning:
Formanden aflagde beretning (bilag 2).
Ingen kommentar eller spørgsmål til beretningen, som blev godkendt.

Ad C. Forelæggelse og godkendelse af regnskab:
Kasserer Karen Bechmann fremlagde revideret regnskab. (bilag 3).
Spørgsmål
vedr.  „Posten Administrationsgodtgørelse   til bestyrelsen“.
Karen Bechmann oplyste,  at beløbet er udbetalt til bestyrelse med kr. 400 til hver, og 200 kr. til suppleant for arbejde i klubben.
Medlem syntes, at  renteindtægterne er meget små. Forslag skift bank.
Regnskab godkendt.

Ad D. Fastsættelse af kontingent for 2013 jfr. vedtægternes § 3.
Uændret i forhold til 2012.

Ad E. Valg af bestyrelse:
Genvalg: Jens Skovgaard og Karl Johan Jacobsen.
Nyvalg: Jens Sørensen.

Ad F. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Nyvalg revisor: Svend Paulsen

Nyvalg revisorsuppleant: Poul Iwers Jensen

Ad G. Forslag fra medlemmerne:
Der er ikke indkommet forslag.

Ad H. Eventuelt:
Karl Johan Jacobsen rettede en stor tak til afgående formand Ernst Sejerø Nielsen. Ernst har været en kontant og meget dygtig formand.

Ernst takkede bestyrelsen for godt samarbejde/arbejde.

Ernst takkede Jens Friis med 2 flasker for godt spillemands indsats.

Ernst ønskede Jens Sørensen tillykke med valget.

På grund af Jens Skovgaards forfald oplyste Ernst, at der vil blive tilbudt en tur til Nordtyskland ultimo maj.

Mona Jensen oplyste, at der vil blive tilbudt en tur til Sebber Kloster golfklub primo september.

Ernst takkede dirigent for god styring af generalforsamlingen.

Referat udlagt på hjemmesiden, og ved ophæng i klubhuset.

Brædstrup, den 24.10.2012.
Ref. Mona Jensen

[G-forsaml.] [Ref 2021] [Ref 2020] [Ref 2019] [Referat 2018] [Referat 2017] [Referat 2016] [Ref 2015] [Ref 2014] [Ref 2013] [Ref 2012] [Beretning]